דייר מוגן

 

להלן מידע לגבי עיקרי זכויות וחובות דיירים מוגנים בנכסי רשות הפיתוח המנוהלים ע"י עמידר.

המידע נועד לסייע, במידע כללי בלבד, ואין בו כדי לבסס חובות וזכויות משפטיות או כדי לתת ייעוץ לבעיות פרטניות.

 

"החוק" הינו חוק הגנת הדייר [נוסח משולב] התשל"ב – 1972  והתקנות על פיו. לחץ כאן לקישור נוסף לחוק.

 

זכויות דייר מוגן של רשות הפיתוח בעמידר


1. דייר נחשב למוגן אם הוא מחזיק חוזה שכירות מוגנת, שילם דמי מפתח, מתגורר בדירה ומשלם שכ"ד באופן

    שוטף.
2. לאחר פטירתו של הדייר המוגן זכויותיו עוברות, במקרים המתאימים עפ"י חוק לבת זוגו, ולפעמים לילדיו, או

    קרוביו האחרים ובתנאי שאין להם דיור אחר והתגוררו עם בעל החוזה, וכפי שיפורט בהרחבה בהמשך.
3. דייר מוגן רשאי במקרים מסויימים  לרכוש את הנכס על פי תנאי מינהל מקרקעי ישראל/עמידר ובהנחה

    שנקבעה לזמן ביצוע הרכישה.
4. דייר מוגן רשאי להעביר את זכויותיו בדמי מפתח לדייר אחר בתנאי שהגישו תצהירים, דייר יוצא ודייר נכנס,

    מאושרים כחוק, בכפוף לאישור רכז השטח של עמידר ומראש וכן תשלום חלקי של עמידר בדמי מפתח על פי

    החוק.
    הזכות להשתמש בנכס קיימת כל עוד הדייר המוגן אינו מפר את תנאי החוזה והחוק, בתמורה לשכר דירה

    שנקבע עפ"י דין.
5. דייר מוגן רשאי לבקש השתתפות בתיקונים בדירתו או ברכוש המשותף או לבקש ביצוע תיקונים על ידי

    הבעלים תוך השתתפות ב – 50% מעלות התיקון (סוגי העבודות נקבעו בחוק הגנת הדייר).
6. דייר מוגן רשאי לבצע שינויים או תוספות בנכס בו הוא מחזיק בתנאי הגשת תוכניות לקבלת אישור מראש

    ממינהל מקרקעי ישראל/עמידר ותשלום דמי הסכמה בהתאם לקביעת שמאי שישלח מטעם מינהל מקרקעי

    ישראל/עמידר ובתנאי שקיימת ת.ב.ע.(תוכנית בניין ערים) מאושרת המאפשרת לבצע את התוספת המבוקשת.
7. דייר מוגן רשאי לקבל דמי פינוי בעת שיידרש על ידי הבעלים לפנות את הנכס לצורך הריסה, פינוי-בינוי או

    רכישת הזכויות ע"י מינהל מקרקעי ישראל/עמידר.

 

חובות דייר מוגן של רשות הפיתוח בעמידר

 

1. דייר מוגן חייב לעמוד בכל תנאי חוזה השכירות וחוקי הגנת הדייר.
2. דייר מוגן חייב לשלם שכר דירה כחוק באופן שוטף ולא לצבור חובות.
3. על הדייר לשמור על תקינות הנכס.
4. על הדייר לאפשר לנציגי מינהל מקרקעי ישראל/עמידר לבקר בנכס ולהכנס לצורך בדיקה ו/או ביצוע תיקונים

    ו/או לצורך קבלת פרטים על המחזיקים ו/או לצורך מדידה או שמאות.
5. דייר מוגן חייב להשתתף בעלויות בכל התיקונים הנדרשים לשימור מצב הנכס וליציבותו.
6. הדייר המוגן אינו רשאי לעשות שינויים בנכס ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.
7. דייר מוגן חייב להשתמש בנכס רק למטרת השכירות שנקבעה בחוזה השכירות.
8. הדייר המוגן אינו רשאי להעביר את הנכס לאחר ו/או להשכיר לאחר, מבלי לקבל הסכמת מינהל מקרקעי

    ישראל/עמידר מראש ובכתב.

 

מיהו דייר מוגן ממשיך?

 

חוק הגנת הדייר מגדיר "דייר מוגן" כדייר הרשאי להמשיך להשתמש בנכס מושכר, בכפוף לקיומן של נסיבות מסוימות המוגדרות בחוק הגנת הדייר, לאותה מטרת שכירות לשמה נשכר הנכס (למשל למטרת מגורים) ובאותם תנאי שכירות, גם לאחר תום תקופת השכירות בחוזה.
אם נפטר הדייר המוגן החוזי, זכות הדיור המוגן שמורה לבן/בת הזוג, בתנאי שהיו בני זוג והתגוררו יחד בדירה לפחות חצי שנה בסמוך לפטירת הדייר המוגן.
אם אין לדייר בן/בת זוג אשר התגורר/ה איתו/ה בדירה במועד הרלוונטי, עוברת הזכות לילדי הדייר המוגן, בתנאי שהתגוררו בדירה יחד עם הדייר המוגן במשך חצי שנה לפחות בסמוך לפטירתו ולא היתה להם דירה אחרת למגוריהם. אם אין לדייר ילדים העונים לדרישות החוק, הזכות שמורה לקרוביו האחרים, כל זאת בתנאי שקרובים אלה התגוררו בדירה במשך חצי שנה לפחות בסמוך לפטירתו של הדייר המוגן, ולא הייתה להם דירה אחרת במועד פטירתו. על הקרוב  להמציא מסמכים כפי שידרש לצורך הכרה בזכויות.

 

שימו לב – העברת הזכויות יכולה להתבצע פעמיים בלבד, כאשר בפעם השנייה הסייגים גדולים יותר!

 

כיצד תשמרו על זכויותיכם כדיירים מוגנים ?

 

• חובה להקפיד לשלם את שכר הדירה במועד.
• חובה להשתמש בנכס המושכר אך ורק למטרת השכירות עליה הוסכם בחוזה.
• אסור להוסיף בנייה, להרוס או לשנות את הנכס בשום צורה שהיא בלא אישור מוקדם בכתב מעמידר.
• חובה לשמור על שלמות הנכס ועל החלקים המשותפים ולדאוג לתחזק אותם כך שיהיו במצב תקין, בטוח וראוי לשימוש.
• חובה לשאת במחצית מהוצאות התיקונים שיבוצעו על ידי חברת עמידר בנכס ובחלקים המשותפים, על מנת לשמור אותם

   במצב תקין וראוי למגורים.
• אסור להשכיר את הנכס או חלקים ממנו בלא לקבל אישור מראש מעמידר.
השכרת נכסים בשכירות משנה רלוונטית רק למחזיקים בחוזה שכירות מוגנת לעסקים, באישור מיוחד ומראש.

 

אחזקת הבית ותיקונים

 

1. כמו בכל בית, כך גם בדירות המוחזקת בשכירות מוגנת יש לתקן את הבית ולתחזקו על מנת להשאירו במצב

    ראוי ובטוח למגורים.
    חברת עמידר שולחת נציגים מקצועיים על מנת לטפל בתיקונים ובתחזוקה בחלקי הבית המשותפים (למשל

    בחדר המדרגות ובגג) ובחלק מתשתיות המבנה בדירות עצמן (למשל בתיקוני מערכות אינסטלציה, ביוב,

    חשמל, מרצפות ששקעו וסדקים בקירות וכו').
    נציגי עמידר מעריכים את עלות התיקון ולאחר שהדייר משלם את מחצית העלות המוערכת התיקון מבוצע.

    במידה והעלות בפועל של התיקון שונה מהערכת עמידר הדייר מקבל את ההפרש או משלים את ההפרש

    על פי הצורך.
    אם הנזק לבית נגרם בשל פעולה של הדייר או מישהו מטעמו, יתוקן הנזק במלואו על חשבון הדייר ללא

    השתתפות עמידר.
    תיקונים מסוימים בתוך הדירה, בעיקר כאלה שאינם קשורים בתשתית המבנה, כגון סיוד וצבע, החלפת כלים

    סניטריים ולוחות שיש, אינסטלציה, תיקוני דליפות והחלפת ברזים נעשים במלואם על חשבון הדייר ועל

    אחריותו, והכל בהתאם לחוק.
2. תיקונים ואחזקה בתוספת בנייה/שינויים שנעשו ע"י הדייר (גם באישור מראש), יעשה ע"י הדייר בלבד,

    על חשבונו ועל אחריותו.

 

הערה: השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.